کابینت
متریالپولیشی ترکیب با استیل طلایی
سبکپست مدرن
صفحه روی کابینتسنگ طبیعی
مکاننیروهوایی