کابینت
متریالرنگ پولیش ترکیب با شیشه
سبکپست‌مدرن
صفحه روی کابینتسنگ کوارتز
دستگیرهبرنجی مشابه طرح کنسول هود
بار مخفیآسانسوری داخل جزیره
کافه بار مکانیزم درب پاکت برای کافه بار
مکانخیابان اتحاد